Vědy zabývající se uměním

09.09.2021

Na teoretické bázi se uměním zabývá celá řada vědních oborů. Které to jsou a jakým oborům se věnují? Představíme si ty nejznámější.

Dějiny umění

Uměním se zaobírá i historie. Jedná se o humanistickou vědeckou disciplínu. Dějiny umění popisují jednotlivé typy umění a zařazují je na pomyslnou časovou osu v kontextu dějinných událostí.

Zpravidla se tím rozumí dějiny výtvarného umění. Nicméně historie zná i další podobory zaobírající se také literaturou, hudbou, grafikou, užitým uměním, ale i divadlem nebo později ryze moderními formami umění, jako je film.

Dějiny umění se především snaží dílo analyzovat, definovat jeho obsah, určit identitu jeho tvůrce, případně jej i rekonstruovat v jeho původním kontextu.

Estetika

Estetika je vědou, která se v nejširším slova smyslu zaměřuje na krásno. Pokud její význam rozšíříme, můžeme ji definovat jako vědu o estetických prožitcích a právě o umění.

Estetika se tak zaobírá potřebou krásu vnímat a prožívat, ale také ji vytvářet. Člověka zaobírající se touto vědou označujeme jako estetika. Pojmem estét se naopak rozumí jedince, který posuzuje svět okolo sebe z pohledu krásy i umění.

Sociologie umění

Sociologie umění se uměním zabývá jako odrazem sociálního jednání. Tato vědní disciplína se tak zaobírá různými otázkami, například proč jeden předmět lze vnímat jako umění a jiný nikoli. Zároveň pracuje s mnoha poměrně palčivými problémy, ptá se třeba, zda musí umělec skutečně něco umět.

Sociologie se intenzivně překrývá s mnoha dalšími obory, jako jsou kulturní studia nebo teorie masových médií a komunikace.

Psychologie umění

Psychologie umění se věnuje především vlivu umění na pozorovatele, tedy to, jak dílo vnímá a jak mu rozumí. Avšak může odpovědět i na otázky ohledně osobnosti umělce, na něhož nahlížíme skrze jeho dílo. Současně dílo vsazuje do kontextu a zkoumá charakteristiky jeho vzniku.

Charakteristický je především krajně nerovnoměrný rozvoj jednotlivých směrů. Psychologie malířství je již rozvinutou disciplínou, za níž třeba psychologie literatury poněkud "pokulhává". Důležitým aspektem je to, že vnímání umění je krajně subjektivní a je ovlivněno zkušeností. Psychologie umění se tak snaží klást důraz na tuto zkušenost více než na estetiku, byť ji nezavrhuje. Individualitu ve vnímání dokládá i citát slavného spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého:

"Nakazil jsem se sice tyfem od Ivana, ale je to můj tyfus a ne Ivanův. Proto mám také svého Hamleta, a ne Shakespearova."

Literární věda

Literární věda je humanitní disciplínou, která má v centru zájmu uměleckou literaturu. Dělí se na samostatné disciplíny v podobě literární teorie, literární historie a literární kritiky. Skrze mě pak literární věda zkoumá princip literatury a její vývoj v čase a hodnotí ji.

Literární věda je úzce propojena s dalšími vědními obory, zejména s lingvistikou a historií. Dalšími příbuznými odvětvími jsou uměnovědy, jako je například estetika.

Sémiotika

Sémiotika je naukou o znakových systémech a o procesu označování. Stěžejním bodem jejího zájmu jsou otázky způsobu, stupně a formy značení.

Sémiotiku lze označit za multidisciplinární odvětví. Jde zároveň o vhodný nástroj pro zkoumání umění, potažmo pro další humanitní disciplíny. Sémiotika je umění zcela schopna vyvázat z historických souvislostí.

A jaké téma probereme příště?  Co je to umění!


Jsi malíř, sochař nebo fotograf a chceš ukázat světu své umění? Tak klikni na odkaz a zúčastni se největšího setkání umělců v ČR. 

Neotálejte s vyplněním přihlášek! Kdo se přihlásí do 30. 9. 2021, má zaručeno, že bude jeho profil i v tištěném výstavním katalogu. Pro každého vystavovatele je připravena jedna strana pro prezentaci.