Artist LUMI, Ludmila Lagová

Po celý život malovala a kreslila.

Úplněk, krásný zážitek, vzpomínka, detail nebo sen... City, emoce, nálady a pocity se stávají její inspirací.

Přístavní světla v noci, odrážející rytmický příliv a odliv, proudění moře...

Příroda, krajina, lidé, flóra a fauna ve městě nebo venkovském prostředí - to syntetizuje do svých děl, která jsou tvořena výrazným pohybem barev, forem a symboliky.

Všechno se neustále mění, nikdy se nic nezastaví. NEUSTÁLÁ ZMĚNA - ta je její největší inspirace.

V umělecké cestě a hledání hraje u ní velkou roli také hudba, což se odráží zejména v jejím abstraktním díle.

I když pro své obrazy preferuje olejomalbu, kresba dřevěným uhlím nebo pastelem podle živého modelu jsou pro ni také oblíbenou možností, jak zachytit zajímavou tvář nebo lidské tělo. Kresbu má ráda pro energii a rychlost této disciplíny, empatii i pocit svobody. To pak přenáší do portrétů a skic.

Obrazy z posledních let byly vytvořeny v Anglii. Ve Velké Británii měla tři samostatné výstavy (Southampton) a jednu výstavu skupinovou. V USA potom jednu výstavu - internetovou.

Je absolventkou Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti.

Nyní žije a pracuje v České republice, ve městě Uherské Hradiště.

Svoje obrazy tvoří s pokorou, vděčností a s velkým respektem k přírodě a životu.


Artist LUMI, Ludmila Lagova

She has painted all her life - painting is her natural language...

Feelings, emotions, mood and sensations. She drew inspiration from the world around her - the full moon, a beautiful experience, detail or a dream... The harbor lights at night - reflecting the rhythmic ebb and flow of the sea...

Nature, landscape, people, flora and fauna in an urban or rural setting - all this she synthesizes into her works of art - which are an expressive movement of color, form and symbolism.

EVERYTHING CHANGES - nothing remains without change - this is her bigest inspiration.

Music plays a very big part in her artistic journey - which is reflected mainly in her abstract paintings.

Lumi prefers oil painting - but life drawing and sketches with charcoal or pastel are a great way for her to capture an interesting face or a human body. She especially likes the freedom and fast nature of this discipline - which she then carries over into her portraits or sketches.

Pictures of recent years have been created in England.

In the UK she held three exhibitions (Southampton) and one group exhibition. She also displayed her work in an online exhibition in the USA.

She graduated from the Secondary School of Applied Arts in Uherské Hradiště.

She now lives and works in the Czech Republic in the city of Uherské Hradiště.

She forms her paintings with humility, gratitude and great respect to nature and life.