Triobo, digitální publikování

TRIOBO je česká společnost a vyvinuli jsme vlastní publikační software (www.triobo.com), který umožňuje jednoduše vytvářet a publikovat umělecké publikace na Webu nebo do vlastní aplikace na platformách Apple, Android, Amazon Kindle Fire, Windows10. Spolupracujeme s mnoha tuzemskými i zahraničními společnostmi, kteří důvěřují našim službám a využívají Triobo k tvorbě zajímavých interaktivních publikací/aplikací (Art magazíny, jednorázové publikace, interaktivní katalogy uměleckých děl a výstav, původce kulturních a historických památek, art průvodci, produktové prezentace, programy, brožury, bulletiny, newslettery apod.)

Art Publikace: https://portal.triobo.com/cz/maurice-records/atelier-art

Aplikace s uměleckou tematikou:

Lendl / Mucha: https://portal.triobo.com/cz/ipublishing/lendl-mucha/lendl-mucha/0_cover

Museum: https://portal.triobo.com/cz/ipublishing/ipublishing-reader-content/muzeum-jan-kotera-1

Modernism: https://portal.triobo.com/cz/ipublishing/the-traces-of-modernism/cultural-route-the-traces-of-modernism

Art Nouveau: https://portal.triobo.com/cz/ipublishing/upm/vital-art-nouveau

Photography: https://portal.triobo.com/cz/zulu-group/rocenka-fotografie/2014

Výhody publikačního nástroje Triobo:

Vše se tvoří jednoduše na jednom místě a jedním kliknutím publikuje na všechny podporované platformy (jakákoliv orientace nebo velikost displeje, je možný i zvláštní mobilní layout), včetně webového microsite... tedy žádné programování a žádné poplatky za správu nebo aktualizace aplikace.

Nízké fixní náklady, na rozdíl od printu, v digitálu platíte pouze technologické řešení. U printu platíte vždy kompletní tištěný náklad bez ohledu na reálnou čtenost.

Atraktivní forma, tablety jsou stále populárnější, potřeba odlišit se od konkurence. Díky webové podobě která je identická s tabletem, včetně všech animací apod., si publikaci přečtou i lidé bez mobilních zařízení. Webová podoba obsahuje texty čitelné internetovými vyhledávači.

Pokročilé analytické funkce editoru umožňují vydavateli sledovat chování uživatelů (jaká je čtenost jednotlivých článků, nástroj k zlepšování obsahu) a komunikovat s nimi ("Zveme Vás na zítřejší výstavů plakátů Alfonse Muchy" apod.).

• Jakoukoliv publikaci vyrobenou v Triobo (časopis, katalog, newsletter atp.), můžete jedním kliknutím vypublikovat i na web a velice efektivně sdílet odkazy na sociálních sítích se všemi interaktivními prvky.

Kromě tvorby plně interaktivních publikací Triobo umím i jednoduchý převod z PDF do více čí méně interaktivní repliky tištěné publikace. Vydavatelům tedy umíme šetřit náklady na tvorbu uměleckých publikací. Sami tak máte možnost se rozhodnout, kolik času a kreativity investují do tvorby a grafického zpracování a zda se jim vyplatí tvořit nákladnější, ale plně interaktivní verzi publikace.

Attract new clients with digital media

TRIOBO is a Czech company that have developed own publishing software (www.triobo.com ), that allows you to easily create and publish art publications on the Web or in own application on Apple, Android, Amazon Kindle Fire, Windows 10 platforms. We cooperate with many local and foreign customers who trust our services and use Triobo to make exciting interactive publications / applications (Art magazines, single publications, interactive catalogs of art works and exhibitions, guides of cultural and historical monuments, art guides, product presentations, programs, brochures, bulletins, newsletters, etc.).

The benefits of Triobo publishing software:

Everything is made in one place and published with one click on all supported platforms (any screen size or display orientation, it is also possible to make a special mobile layout), including the web microsite ... absolutely no programming and no fees for application updates.

Low fixed costs, unlike of print, with digital publications you pay only for technological solution. With print you always pay the entire print order, regardless of the real readership.

Attractive form, tablets are becoming more and more popular, you need to distinguish yourself from the competition. Thanks to a web form of your publication that is identical with the tablet one, including all animations, your publication can be read by people without mobile devices. A web form contains texts readable by web search engines.

Advanced analytic features of editor allows publishers to monitor users' behavior (what is the readership of your articles, the tool for content improving), and communicating with them ( "We invite you to tomorrow's exhibition of famous posters by Alphonse Mucha" etc.).

• Any publication produced in Triobo (magazine, catalog, newsletter, etc.), can be published also with one click to its web version so you may effectively share interesting links on social networks with all the interactive elements.

Besides of creating fully interactive publications Triobo can handle a simple conversion from PDF sources to more or less interactive replica of the printed publication. In this way we can reduce publishing costs of art works. You have the opportunity to decide how much time and creativity to invest in creativity and graphic design, and whether it is worthwhile to make more costly, but fully interactive version of your publication.