VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI

Článek I.

Pořadatel akce

Praha - Strašnice, Na Třebešíně 2418/58, PSČ 100 00

IČO: 03181880

DIČ: CZ03181880

(dále jen pořadatel)

Článek II.

Přihlášky a přidělování ploch

Přihláška k účasti zaslaná pořadateli je pro vystavovatele předběžná. Pořadatel rozhoduje o přijetí, krácení nebo odmítnutí přihlášky, aniž by byl povinen své rozhodnutí zdůvodňovat.

Potvrzení o definitivně přidělené výstavní ploše zasílá pořadatel vystavovateli nejméně 2 týdny před festivalem, avšak pouze v případě, že bylo uhrazeno nájemné do termínu uvedeného na faktuře. Zaplacení celého nájemného je podmínkou předání stánku, plochy nebo stolu vystavovateli před zahájením akce. Pokud není nájemné zaplaceno, objednaná část prostoru se ze strany pořadatele ruší. V případě nezaplacení nájemného ve lhůtě uvedené na faktuře je prodlení vystavovatele podstatným porušením jeho smluvní povinnosti a pořadatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez finančních nároků. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit ve výjimečných případech umístění výstavní plochy, stánku či stolu.

Článek III.

Nájemné výstavní plochy

Nájemné výstavních ploch, stánků a stolů je vždy uvedené v přihlášce k účasti nebo v dopise pořadatele. Každý započatý čtvereční metr se účtuje jako celý. Viz ceník. Přidělenou výstavní plochu nesmí vystavovatel přenechat třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pořadatele. Při stornování účasti ze strany vystavovatele před i po přidělením výstavního stánku nebo stolu se vystavovateli neúčtuje žádný stornovací poplatek.

Článek IV.

Platební podmínky

Vystavovatel se zavazuje zaplatit pořadateli akce veškerá poskytnutá plnění do dne splatnosti faktury uvedeného na faktuře.

Článek V.

Zboží

U vystavovaného zboží je vystavovatel povinen uvádět ceny. Zboží musí vystavovatel zabezpečit proti krádeži. Návoz a odvoz zboží se řídí pokyny pořadatele. Za zboží a instalační materiál neodvezený do termínu pronájmu stánku nebo stolu se účtují manipulační a skladovací poplatky. Přejímku zboží provádí zásadně vystavovatel. V případě, že vystavovatel ani jeho zástupce nebudou na místě, bude zboží složeno na přidělené výstavní ploše na riziko vystavovatele.

Článek VI.

Výstavba a instalace stánků

Termíny montáže, demontáže a provozní dobu určuje pořadatel. Výjimku z termínů povoluje na žádost vystavovatele nebo jeho zmocněnce pořadatel. Vystavovatel nebo jeho zmocněnec uhradí případné vícenáklady s tímto spojené.

Oficiálním dodavatelem stánků je Maurce records s.r.o.. Vystavovatel si může ve výjimečných případech postavit sám stánek, ale pouze po předchozím souhlasu pořadatele. Při realizaci stánků jiným než oficiálním dodavatelem, odpovídá vystavovatel plně za jeho činnost v areálu pořadateli, a to zejména za dodržování předpisů bezpečnosti práce, termínů montáže a demontáže stánků. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky pouze ve vlastním stánku či na svém stolu. Všechny způsoby předvádění mimo stánek nebo stůl podléhají schválení pořadatele. Vystavovatel je povinnen zboží instalovat před začátkem otevření výstavy pro veřejnost a dovoz zboží může začít provádět až po oficiálním ukončení výstavy pro veřejnost.

Článek VII.

Pojištění

Pořadatel neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození zboží, vybavení a zařízení stánku, obalů a balícího materiálu bez ohledu na to, zda se odcizení, zničení či jiné poškození stalo před zahájemním, během či po skončení výstavy. Vystavovatel k tomuto účelu uzavře pojištění.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností ("vis major") nemůže zahájit festival, zajistit konání akce po celou dobu jejího trvání, nebo její část na celém výstavišti či na jeho části, nebo na jiném místě, uvědomí o tom ihned vystavovatele.

Vystavovatel může uplatnit reklamaci za práce a služby poskytnuté pořadatelem akce u zodpovědného pracovníka bez zbytečného odkladu, a to nejpozději 48 hodin před ukončním akce. Jinak jeho právo zaniká.

Není-li jinak stanoveno, pořadatel je oprávněn, v případě porušení některého z ustanovení těchto všeobeckých podmínek, vyloučit vystavovatele z další účasti na festivalu. Bez výhrad souhlasíme s podmínkami uvedenými v této přihlášce a také na www.openartfest.cz a s cenovými podmínkami festivalu. Uznáváme právo pořadatele přiměřeně zvětšit nebo zmenšit požadovanou výstavní plochu a umístit expozici dle oborového členění festivalu.